دانلود (تحقیق و پژوهش بررسی مقایسه ای میزان استرس در بین زنان شاغل و خانه دار)

ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم
عنوان محصول دانلودی:تحقیق و پژوهش بررسی مقایسه ای میزان استرس در بین زنان شاغل و خانه دار

یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود((تحقیق و پژوهش بررسی مقایسه ای میزان استرس در بین زنان شاغل و خانه دار)) را در ادامه مطلب ببینید

تحقیق و پژوهش بررسی مقایسه ای میزان استرس در بین زنان شاغل و خانه دار

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی مقایسه ای میزان استرس در بین زنان شاغل و خانه دار شهرستان اردبیل که جامعه آماری این پژوهش کلیه زنان شاغل و خانه دار ساکن در شهر اردبیل می باشد نمونه شامل40 نفر که 20 نفر از بین زنان شاغل و 20 نفر از بین زنان خانه دار استفاده شد که با روش

ادامه مطلب